1px Regulamin

REGULAMIN SKLEPU BELOS-PLP S.A.

 

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego BELOS-PLP S.A. (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sklep oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową Sklepu działającą pod adresem http://www.fotowoltaika.belos.com.pl, jak również zasady świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

 

 • 1. INFORMACJE O SKLEPIE INTERNETOWYM, DEFINICJE
 1. Sklep internetowy BELOS-PLP S.A. działa pod adresem http://www.fotowoltaika.belos.com.pl/ i prowadzony jest przez spółkę BELOS-PLP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. J. Kustronia 94, 43-301 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000050404, o kapitale zakładowym 485.564,73 zł zapłaconym w całości, nr NIP 5470169868, nr REGON 070458813 (dalej Sprzedawca).

 

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

numer telefonu: +48 33 814 50 21 wew.420,

adres mailowy: fotowoltaika@belos-plp.com.pl

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego;
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.fotowoltaika.belos.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Produkt lub Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 • Strony – strony Umowy sprzedaży;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż Produktów na terytorium Polski, tj. realizuje Zamówienia z miejscem dostawy na terenie Polski. Sprzedaż produktów za granicę jest możliwa wyłącznie po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) i mają one charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu:
 4. dostęp do witryn WWW – poprzez dowolną, zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz
 5. możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie ważnego konta email.
 6. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do konta Klienta.
 • 2. STRONY
 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest Klient. Klient będący osobą fizyczną uznany będzie za Przedsiębiorcę jeżeli przy składaniu Zamówienia podane zostaną dane prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności NIP, firma i adres prowadzonej działalności.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep jest BELOS-PLP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż zarówno na rzecz Przedsiębiorców, jak i Konsumentów.

 

 • 3. PRODUKTY I CENY
 1. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na opisaną w serwisie Sklepu właściwość danego Produktu.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN).
 3. Ceny podawane przez Sklep są cenami brutto.
 4. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta wybranego przez Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi innymi kosztami) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku Zamówienia Towarów, które mają zostać wysłane za granicę, wszelkie koszty związane z wysyłką, w tym należne podatki, cła i inne opłaty, ponosi Klient.
 6. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji Produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
 7. Wszystkie wymienione nazwy Produktów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych związanych z ich prezentowaniem w Sklepie i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, do których prawa przysługują osobom trzecim.

 

 • 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REJESTRACJA, DOSTAWA
 1. Złożenie Zamówienia wymaga wcześniejszej akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia w toku składania Zamówienia.
 2. Klient może składać Zamówienia przez całą dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Zamówienia składane są za pomocą koszyka zamówień. Złożenie Zamówienia możliwe jest za wykorzystaniem Konta Klienta po dokonanej rejestracji, jak i bez rejestracji.
 4. Dokonując rejestracji Klient podaje swój adres e-mail, ustala hasło do swojego konta oraz akceptuje niniejszy Regulamin. Następnie Klient otrzymuje od Sklepu potwierdzenie rejestracji. Po dokonaniu rejestracji Klient uzupełnia w swoim profilu następujące dane: Imię, Nazwisko, Telefon, Firma, pod którą Klient będący Przedsiębiorcą prowadzi działalność gospodarczą, NIP (obowiązkowe w przypadku Przedsiębiorców), adres: Ulica i nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Kraj.
 5. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonywania rejestracji w Sklepie. Wówczas Klient podaje dane potrzebne do wysyłki oraz dane niezbędne do wystawienia Faktury VAT. Klient będący Konsumentem nie podaje powyższych danych, jeżeli odbiera Towar osobiście w siedzibie Sklepu i nie zażąda wystawienia Faktury VAT. W przypadku złożenia Zamówienia bez dokonywania rejestracji w Sklepie, dane Klienta nie są przez Sklep przechowywane i Klient nie ma podglądu historii zamówień, ani możliwości samodzielnej edycji swoich danych.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje poprzez:
 • wybranie Towaru,
 • dodanie Towaru do koszyka,
 • określenie sposobu płatności,
 • określenie sposobu dostawy,
 • kliknięcie na „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty“,
 • przejścia do opcji logowania lub zakupu bez logowania,
 • podsumowanie Zamówienia,
 • akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zaznaczenie wybranych przez Klienta zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz zgód marketingowych - w tym kroku klient ma możliwość skonfigurowania opcji płatności i wysyłki Towaru,
 • akceptacja zamówienia, która odbywa się poprzez kliknięcie  przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty“.
 1. Po złożeniu Zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 2. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w Zamówieniu, w przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 3. Każde Zamówienie może być dodatkowo potwierdzone przez Sklep poprzez e-mail lub telefonicznie. W razie wybrania opcji płatności gotówką przy odbiorze, Zamówienie nie będzie realizowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia w związku z brakiem możliwości kontaktu z Klientem.
 4. Sklep potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail) – dalej Potwierdzenie Zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki Umowy sprzedaży.
 5. W Potwierdzeniu Zamówienia znajdują się także szczegółowe informacje dotyczące w szczególności zamówionego Towaru, sposobu wysyłki i terminu realizacji Zamówienia oraz sposobu zapłaty.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego Zamówienia, możliwym jest ustalenie przez Strony innego terminu dostawy.
 7. Zakupione Towary dostarczane są pod wskazany w formularzu Zamówienia adres lub na inny adres wskazany przez Klienta w osobnej wiadomości e-mail.
 8. Koszty dostawy opisane są szczegółowo na stronie internetowej Sklepu w zakładce KOSZTY DOSTAWY.
 9. Istniej możliwość odbioru Towaru osobiście w siedzibie Sklepu.
 10. Do każdego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Towary objęte Zamówieniem są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

 • 5. ZAMÓWIENIA SPECJALNE
 1. Sklep prowadzi również sprzedaż systemów montażowych, oświetlenia przeszkodowego oraz transformatorów dystrybucyjnych. Są to Towary, których cena jest uzależniona od indywidualnej wyceny uwarunkowanej kryteriami podanymi przez Klienta.
 2. W celu dokonania zakupu powyższych Towarów Klient wysyła do Sklepu wypełniony formularz kontaktowy z zapytaniem ofertowym. Formularz kontaktowy znajduje się na stronie Sklepu w zakładce odpowiednio „SYSTEMY MONTAŻOWE”, „OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE” oraz „TRANSFORMATORY TOSHIBA – w zależności od tego, którego rodzaju Towarów zapytanie dotyczy.
 3. Po otrzymaniu zapytania ofertowego, Sklep projektuje indywidualnie dla konkretnego Klienta produkt oraz dokonuje jego wyceny i wysyła ją Klientowi do akceptacji za pośrednictwem poczty e-mail. Po zaakceptowaniu przez Klienta przesłanej oferty Sklepu – poprzez przesłanie oświadczenia w formie dokumentowej (np. mailowej), dochodzi do zawarcia umowy. Do tak zawartej Umowy sprzedaży postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

 

 • 6. FORMY PŁATNOŚCI
 1. Zapłata za zamówione Towary następuje w formie:
 2. Przedpłaty 100% przelewem tradycyjnym na podstawie otrzymanej faktury pro-forma/rachunku na konto Sklepu w Banku PEKAO S.A. nr 65 1240 4142 1111 0000 4824 4341.

Przy wyborze powyższej formy płatności, po złożeniu Zamówienia, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia Sklep wysyła do Klienta wiadomość e-mail z fakturą pro – forma lub rachunkiem. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 1. Za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność na zasadzie przedpłaty.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Po złożeniu Zamówienia w Sklepie, Klient jest automatycznie przekierowywany do strony z płatnościami. Po dokonaniu płatności, Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia. Po przesłaniu przez Sklep Potwierdzenia Zamówienia oraz po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu Zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność:

 • Karty płatnicze:

-Visa
-Visa Electron
-MasterCard
-MasterCard Electronic
-Maestro

 • Przelew internetowy z konta w podanych niżej bankach:

 

 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl

 1. Gotówką przy odbiorze osobistym.

W przypadku płatności gotówką, oprócz przesłania przez Sklep Potwierdzenia Zamówienia, dokonywane jest dodatkowe potwierdzenie Zamówienia przez Sklep drogą telefoniczną lub mailową. Po pomyślnej weryfikacji w opisany wyżej sposób, Towar przygotowany jest do wydania. Płatność gotówką odbywa się wyłącznie podczas osobistego odbioru Towaru przez Klienta. 

 1. W każdym przypadku faktura VAT albo paragon fiskalny wystawiane są z dniem wysyłki/wydania Towaru, a Klient otrzymuje Fakturę VAT w formie papierowej wraz z zakupionym Towarem.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość sprawdzenia przed wysłaniem Potwierdzenia Zamówienia wiarygodności finansowej Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności wskazanej w ust. 1 lit. a albo b, niedokonanie zapłaty za zakupione Produkty w terminie 7 dni roboczych odpowiednio od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia z fakturą pro-forma lub rachunkiem albo złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

 

 • 7. TERMIN REALIZACJI
 1. Okres realizacji Zamówienia (tj. kompletowanie Zamówienia, przygotowanie zamówionych Produktów do wysyłki oraz nadanie zamówionych Produktów do Klienta) podany zostanie każdorazowo w toku składania Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Zamówienia. Okres realizacji Zamówienia podawany jest wyłącznie w dniach roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy, tj. czasu koniecznego do doręczenia zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz działania przewoźnika. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do zrealizowania dostawy.
 3. Przy wyborze formy płatności na zasadzie przedpłaty (§ 6 w ust. 1 lit. a albo b), Sklep przystąpi do realizacji Zamówienia dopiero po zaksięgowaniu należnej kwoty na jego koncie i od tej chwili biegnie okres realizacji Zamówienia.
 4. Co do zasady akcesoria montażowe i poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej znajdujące się na stanie magazynowym, wysyłane są bezzwłocznie po zaksięgowaniu płatności. Zestawy fotowoltaiczne i inne przedmioty wymagające kompletowania i sprawdzenia kompatybilności wysyłane są po przygotowaniu do wysyłki. Orientacyjny okres realizacji Zamówienia podany jest przy każdym Produkcie. W przypadku jakichkolwiek opóźnień Klient jest o tym informowany bezzwłocznie.
 5. Zamówienie na Towary o różnym okresie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych okresów realizacji.
 6. Na każdym etapie realizacji Zamówienia, Klient informowany jest o zmianie statusu Zamówienia.
 7. W przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca, Sklep zastrzega sobie prawo jednostronnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia w przypadku chwilowego braku elementów zestawu u producenta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 • 8. DOSTAWA
 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że Klient wybrał jako opcję dostawy „ODBIÓR OSOBISTY”. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki z Produktami do Klienta zostaną każdorazowo wskazane w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 2. Każdy wysyłany Towar jest kompletowany indywidualnie i sprawdzany przed wysyłką.
 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient proszony jest o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy telefonicznie (pod numerem: + 48 33 814 50 21 wew. 420) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fotowoltaika@belos-plp.com.pl celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki. Opłata za połączenie z tym numerem odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.
 5. Klient powinien sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej zewnętrzny stan przesyłki, w szczególności pod kątem ewentualnych jej uszkodzeń i ubytków. W przypadku stwierdzenia zewnętrznych uszkodzeń należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokół szkody na druku firmowym firmy kurierskiej, po czym niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu pocztą lub e-mailem do Sklepu.
 6. Jeżeli Klient stwierdzi po wydaniu przesyłki uszkodzenie lub ubytek przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, jest zobowiązany niezwłocznie po ujawnieniu szkody wezwać przedstawiciela firmy kurierskiej celem ustalenia protokolarnego stanu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 7. Zaniechanie czynności opisanych w ust. 5 i 6 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe może skutkować utratą prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia od przewoźnika.
 8. Obowiązkiem Klienta jest odebranie zamówionych Produktów. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca może żądać zapłaty za poniesione przez niego dodatkowe koszty wysyłki Towaru nie odebranego we wskazanym przez Klienta miejscu oraz koszty przechowania nieodebranych przesyłek w granicach stawek za usługi wynajmu powierzchni magazynowej w miejscowości, w której Produkty będą przechowywane.
 9. W razie wyboru opcji dostawy „ODBIÓR OSOBISTY”, przekazanie informacji o gotowości Towaru do odbioru i ustalenie daty odbioru odbywa się mailowo lub telefonicznie.

 

 • 9. REKLAMACJE
 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości.
 2. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących Konsumentami, w razie wystąpienia wad fizycznych zakupionych Produktów w rozumieniu art. 556(1) Kodeksu Cywilnego, Sklep wszczyna po zgłoszeniu Klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w ust. 4 - 9.
 3. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, rękojmia za wady rzeczy zostaje wyłączona. Powyższe wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Kupującym.
 4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkty bez wad.
 5. W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Produktów, Konsument, może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Produktów oraz żądanie Konsumenta:
 6. na piśmie na adres: ul. Gen. J. Kustronia 94, 43-301 Bielsko-Biała lub
 7. drogą mailową na adres: fotowoltaika@belos-plp.com.pl lub
 8. osobiście w siedzibie Sprzedawcy mieszczącej się w Bielsku – Białej przy ul. ul. Gen. J. Kustronia 94.
 9. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w momencie doręczenia Sprzedawcy reklamacji. Wzór formularza zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 11. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie koszty poniesione przez niego w związku z reklamacją. Jeżeli realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
 12. Do roszczeń przysługujących Klientowi będącemu konsumentem w związku z wadami zakupionych Produktów zastosowanie znajdują art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 13. Jeżeli Sklep nie uznał reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Sprzedawcy jest:

            Inspekcja Handlowa

            Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach

 1. Brata Alberta 4

            40-951 Katowice

            Województwo Śląskie

            www.katowice.wiih.gov.pl

            e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl

 1. Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

 • 10. GWARANCJA
 1. Wszystkie elementy zestawu, składające się na Towar, do których zostaje dołączona karta gwarancyjna, są objęte gwarancją. Do każdego produktu objętego gwarancją zostaje dołączona deklaracja WE, która stanowi również dokument gwarancji. Warunki gwarancji są szczegółowo opisane w dokumencie gwarancji, doręczonym Klientowi wraz z dowodem zakupu.
 2. Wraz z dokumentem gwarancji Klient otrzymuje instrukcję niezbędną do prawidłowego zainstalowania zakupionego Towaru. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku montażu dokonanego przez Klienta zgodnie z załączoną instrukcją.
 3. Kupujący będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

 • 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zwartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:
 1. objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
 2. w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 7. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 1. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres fotowoltaika@belos-plp.com.pl Konsument w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu tą drogą otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W odpowiedzi Konsument otrzyma również od Sklepu numer zwrotu, którym – dla ułatwienia przyjęcia zwrotu, powinien oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami. Konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez odesłanie do Sklepu zwracanych Produktów. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny również na stronie internetowej Sklepu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystraczającym jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi zakupionych Produktów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, iż sam odbierze rzeczy od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

  

 • 12. USŁUGI
 1. Sprzedawca - w ramach lub w związku z zawieranymi Umowami sprzedaży, świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi o charakterze nieodpłatnym:
 2. Newsletter;
 3. Prowadzenie Konta Klienta;
 4. Formularz kontaktowy,
 5. Poleć znajomemu.
 6. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Regulamin świadczenia usługi Newsletter stanowi odrębny dokument.
 7. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
 8. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia przez Sprzedawcę Konta Klienta zostanie ono usunięte do 7 dni od zgłoszenia żądania.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Konta Klienta, w przypadku gdy:
 10. Klient nie dokona żadnego zakupu w Sklepie w okresie kolejnych 6 miesięcy,
 11. Klient podał przy rejestracji fałszywe dane,
 12. Klient prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Sprzedawcy.
 13. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 14. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości za pomocą Formularza kontaktowego.
 15. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłania przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
 16. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Produktów znajomym Klienta.
 17. Zakazanym jest dostarczanie przez Klienta w ramach korzystania z usług opisanych w ust. 1 treści o charakterze bezprawnym.
 18. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku:
 19. działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
 20. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
 21. gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 22. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta.
 23. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powyższych umów, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 24. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać którąkolwiek z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym paragrafie, w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 25. Reklamację dotyczącą nieprawidłowości w świadczeniu przez Sprzedawcę usług wskazanych w ust. 1 można złożyć:
 26. na piśmie na adres: ul. Gen. J. Kustronia 94, 43-301 Bielsko-Biała lub
 27. drogą mailową na adres: fotowoltaika@belos-plp.com.pl lub
 28. osobiście w siedzibie Sprzedawcy mieszczącej się w Bielsku – Białej przy ul. ul. Gen. J. Kustronia 94.
 29. Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w momencie doręczenia Sprzedawcy reklamacji.
 30. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

 

 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin wyłącza stosowanie do Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym będącym Przedsiębiorcą wszelkich innych ogólnych warunków umów (wzorów umów) wydawanych, stosowanych lub uznawanych przez Kupującego (klauzula defensywna).
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży obejmuje wyłącznie straty poniesione w związku z tym przez Kupującego i ograniczona jest do wysokości uiszczonej przez Kupującego ceny sprzedaży. Sprzedawca odpowiada w pełnej wysokości w razie gdy szkoda zostanie wyrządzona przez niego umyślnie.
 4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawartej Umowy sprzedaży lub z nią związane w przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma jednak zastosowania do umów zawartych z Klientami przed wejściem w życie zmiany, w szczególności nie wpływa na prawa Klienta wynikające z zawartych wcześniej umów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BELOS-PLP S.A.

 1. Gen. J. Kustronia 94

43-301 Bielsko-Biała

fax: ______________

adres mailowy: fotowoltaika@belos-plp.com.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

 • …………………………………
 • …………………………………
 • ………………………………..

odebranych dnia ……………………………………..

 

…………………………………………………………………………….

[Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)]

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………...

[Adres konsumenta(-ów)]

 

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                            ……………………………………………………

                                                                            [Data] [Podpis]*

                                                                           

 

*podpis własnoręczny wymagany jest jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

BELOS-PLP S.A.

 1. Gen. J. Kustronia 94

43-301 Bielsko-Biała

fax: ______________

adres mailowy: fotowoltaika@belos-plp.com.pl

 

…………………………………………………………………………….

[Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)]

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………...

[Adres konsumenta(-ów)]

 

 

Niniejszym informuję, iż w trybie przepisów art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zgłaszam reklamację następujących towarów:

 • …………………………………
 • …………………………………
 • ………………………………..

 

Data zawarcia umowy/zamówienia: ……………………………………..

 

Data dostarczenia towarów: ……………………………………..

 

Na potwierdzenie zawarcia umowy przedkładam: ……………………………………..

 

Opis stwierdzonych wad i niezgodności z umową (przyczyny reklamacji):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Żądanie Kupującego:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                            ……………………………………………………………

                                                                            [Data] [Podpis]*

                                                                           

 

*podpis własnoręczny wymagany jest jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl