1px Informacje o zwrotach

Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zapis ten nie dotyczy przedsiębiorców. Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z formularza o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Sklep dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep. Dokonane przez konsumenta płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument lub w inny sposób, na który konsument wyraził zgodę. Sklep zastrzega prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sklepu.

Zgodnie z powołaną ustawą konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania bądź montażu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:  

-umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
-umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
-w pozostałych wypadkach o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

W przypadku sporu, konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń przy pomocy m.in. miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

 

Formularz zwrotu

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

……………………………(wpisać nazwę firmy)

…………………………….

……………………………(wpisać adres firmy)

….........................................

…………………@.......................... (wpisać adres mail)- )- a nawias usunąć

+48 …………………….

 

Ja/ My(*) niniejszym informuję/ informujemy(*) o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .......................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .......................................

Adres konsumenta(-ów) ....................................... .......................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .......................................

 

Data .......................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl